نوشته‌ها

تلفن های VoIP

تلفن های VoIP

تلفن های VoIP نقش زیادی در کارایی، کیفیت و امکانات یک سیستم تلفنی VoIP دارند.
تلفن هایی که میتوانند برای دسترسی به سیستم VoIP مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: